Huisregels

AUDITIES

1. Youth Orchestra Flanders biedt een podium aan jonge muzikanten (15-26 jr) die een professionele carrière als musicus ambiëren. Komen in aanmerking voor de audities :
– studenten van de Belgische conservatoria
(ongeacht hun nationaliteit of graad)
– getalenteerde Belgische muzikanten die elders studeren
(evt. in het buitenland)

2. Het auditieprogramma bestaat voor alle instrumenten uit een aantal orkesttrekken (5 à 8-tal) geselecteerd door de coaches van Youth Orchestra Flanders. De kandidaat krijgt bij aanmelding voor de audities onmiddellijk toegang tot het auditieprogramma voor zijn/haar instrument.

3. De kandidaten staan zelf in voor hun partijen. Het auditieprogramma (orkesttrekken) zijn per instrument beschikbaar in de online aanmeldingsmodule.

4. De juryleden (met stemrecht) zijn ervaren orkestmusici die zich eveneens als coach van het Youth Orchestra Flanders engageren. De jury staat in voor de selectie van de muzikanten en bepaalt welke kandidaat welke rol kan vertolken (conform bezetting).

De jury bestaat uit minimaal drie stemgerechtigde leden en een voorzitter.
Treden alternerend op als voorzitter van de jury, zonder stemrecht : de intendant van Brussels Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra, Symfonisch Orkest van Opera Ballet Vlaanderen.
Elke beslissing van de jury is finaal en kan door de kandidaten niet ter discussie worden gesteld. Kandidaten kunnen wel steeds om feedback op hun auditieprestatie vragen: info@youthorchestraflanders.be.

5. De resultaten van de audities worden zo snel mogelijk aan de deelnemende kandidaten bekendgemaakt. De geslaagde kandidaten, die geen rol toebedeeld hebben gekregen, komen op de wervingsreserve.

6. Kandidaten die inschrijven voor de auditie houden zich beschikbaar voor alle repetities en concerten van het eerstvolgende symfonisch orkestproject van Youth Orchestra Flanders. De planning is beschikbaar op de website https://www.youthorchestraflanders.be.

7. Kandidaten verplaatsen zich op eigen kosten naar de plaats waar de auditie plaatsvindt. De audities vinden plaats in de conservatoria van Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven of elke andere geschikte auditieruimte.

DEELNAME

1. Muzikanten die geslaagd zijn voor de auditie en een rol toebedeeld hebben gekregen (cf. bezetting) houden zich beschikbaar voor alle repetities en concerten van het symfonisch orkestproject waarvoor ze geselecteerd zijn. Gedeeltelijke deelname aan een project is niet mogelijk. De planning is steeds beschikbaar op de website https://www.youthorchestraflanders.be.

2. Niet begeleide jongeren die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben, dienen voor deelname toestemming te krijgen van ouders of voogd.

3. Enkel professionele begeleiders (coaches, solisten, dirigent, regie) worden vergoed voor hun prestaties en kosten.

4. Muzikanten vinden hun partijen online, in het beveiligde ledengedeelte van Youth Orchestra Flanders. Partijen zijn beschikbaar drie maanden voor aanvang van het orkestproject. Er wordt verwacht dat tegen de eerste repetitiedag de deelnemende muzikanten hun partijen hebben ingestudeerd.

5. Youth Orchestra Flanders houdt het deelnamegeld zo laag mogelijk. Vaak wordt zelfs geen deelnamegeld gevraagd. Voor speciale projecten (o.a. buitenlandse tournees) is Youth Orchestra Flanders mogelijks genoodzaakt om inschrijvingsgeld te vragen. Youth Orchestra Flanders houdt zich eraan om deelnemende muzikanten hierover correct te informeren bij elke inschrijving.

6. Muzikanten verplaatsen zich op eigen kosten naar de locatie(s) waar het orkestproject plaatsvindt (repetities en concerten).

7. Youth Orchestra Flanders sluit een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemende muzikanten en voor eventuele vrijwilligers, voor de duur van de projecten (repetities en concerten). Instrumenten worden niet verzekerd via Youth Orchestra Flanders.

8. Youth Orchestra Flanders behoudt het recht deelname te weigeren of te beëindigen (wegens ongeoorloofd gedrag, bv). Eventuele, opzettelijk veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.

9. Alle deelnemende muzikanten worden na afloop van een orkestproject individueel geëvalueerd door de coaches van Youth Orchestra Flanders. Een positieve evaluatie geeft recht op een voorkeurspositie bij de selectie voor een volgend orkestproject. Indien voor de student credits zijn gekoppeld aan zijn/haar deelname, worden punten toegekend door het conservatorium op basis van het individueel evaluatieformulier. Dit formulier wordt door de coördinatie van Youth Orchestra Flanders bezorgd aan de directie van het desbetreffend conservatorium.

10. Ter optimalisering van de orkestwerking, wordt aan alle deelnemende muzikanten na afloop van een orkestproject gevraagd een evaluatieformulier over het verloop van het orkestproject in te vullen en te bezorgen aan de coördinatie van Youth Orchestra Flanders (info@youthorchestraflanders.be)

11. Elke deelnemer verklaart kennis genomen te hebben van de Privacyverklaring (GDPR).

DEONTOLOGIE

Youth Orchestra Flanders faciliteert de connectie tussen de opleidingswereld en het professionele veld. Van deelnemers aan de projecten van Youth Orchestra Flanders wordt verwacht dat zij een respectvolle houding aannemen ten opzichte van de begeleiders van de projecten, de andere deelnemers, de partners van Youth Orchestra Flanders en het publiek. Niet in het minst vertaalt zich dit in een correcte opvolging van de planning (stiptheid), eerlijke communicatie en een goede voorbereiding op zowel de audities als de repetities.

Een geschil in verband met de werking van het orkest kan gemeld worden bij de coördinator (m/v). De coördinator bemiddelt en stelt een oplossing voor.