Privacybeleid

Privacybeleid

Youth Orchestra Flanders hecht belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en aan het respect voor jouw privacy.
In deze privacyverklaring informeren wij je over welke gegevens wij van onze deelnemers verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Youth Orchestra Flanders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:
– we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– we uitdrukkelijk om je toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Youth Orchestra Flanders is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

edb@brusselsphilharmonic.be
02/627 11 60
Contactpersoon: Ellen De Bin

Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze deelnemers en waarom:
Onder deelnemers bedoelen we alle personen die deelnemen aan de activiteiten van Youth Orchestra Flanders. Van hen verzamelen we volgende gegevens:
Naam en voornaam, adres, e‐mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en –plaats, nationaliteit en gender ; alsook informatie rond het opleidingsparcours en spelervaring. Deze gegevens worden gebruikt om de aanvraag en deelname van de betrokken persoon/personen te garanderen. Deze gegevens worden voor geen elk ander doeleinde gebruikt.
Youth Orchestra Flanders kan ook bepaalde gegevens (adres, e‐mailadres, naam & voornaam, telefoonnummer) bewaren en gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten en om nieuwsbrieven te bezorgen. Dit gebeurt enkel via uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.
Bijkomend kan Youth Orchestra Flanders ook beeldmateriaal (foto’s en video‐opnames) en geluidsopnames verzamelen, bewaren en gebruiken. Deze gegevens worden enkel voor communicatiedoeleinden (intern en extern) gebruikt en worden enkel verzameld, bewaard en gebruikt op uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens kunnen op elk moment opgevraagd worden door de betrokken persoon alsook kan deze persoon vragen deze gegevens te verwijderen. Dit dient schriftelijk te gebeuren via bovenstaande contactgegevens (e-mailadres: edb@brusselsphilharmonic.be).

Minderjarige deelnemers :
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of een wettelijke vertegenwoordiger.

Derde partijen:
Youth Orchestra Flanders geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (deelname aan de activiteiten van Youth Orchestra Flanders). U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn:
Youth Orchestra Flanders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers.

Jouw rechten omtrent uw gegevens:
Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. Je kan ons contacteren via mail (edb@brusselsphilharmonic.be). (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om u adequaat te identificeren).